Jaarvergadering Plaatselijk Belang 12 januari

wesepe

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene jaarvergadering, welke zal worden
gehouden op donderdag 12 januari 2023 a.s. in het Wapen van Wesepe. De
vergadering begint om 20:00 uur. AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen van de jaarvergadering d.d. 2019 (zie website
  plaatselijkbelangwesepe.nl)
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag 2020 -2021 (zie elders in deze dorpskrant en op
  onze website)
 5. Financieel verslag
 6. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuwe
  kascommissie: Wil Kleinmeulman en Gerard Willemsen
 7. Bestuursverkiezing
  Aftredend: Henk Willink (niet herkiesbaar)
 8. Rondvraag
 9. Kernenbezoek van het College van B&W van Olst-Wijhe
  Het College zal ingaan op actuele ontwikkelingen en plannen.
  Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
  Pauze
 10. Na de pauze vertelt Jessica Kloosterboer over haar boek ‘De
  patiënt van kamer 11’. Dit boek bevat 38 verhalen over haar werk
  als verpleegkundige op de Intensive Care van het Deventer
  Ziekenhuis tijdens de covidtijd en daarbuiten.
 11. Afsluiting
  Bestuur Plaatselijk Belang Wesepe,
  Everdien Hartkamp, voorzitter
  Jessica Kloosterboer, secretaris

Plaatselijk Belang Wesepe Jaarverslag 2022
Inleiding
De Vereniging voor Plaatselijk Belang te Wesepe en Omgeving (PBW) is
opgericht op 1 mei 1927. Het bestaansrecht vloeit voort uit de behoefte van
de inwoners aan een overkoepelend orgaan voor de behartiging van hun
collectieve belangen. Als bestuur richten wij ons primair daarop.
De vereniging is aangesloten bij de Overijsselse Vereniging van Krachtige
Kernen (OVKK). Plaatselijk Belang Wesepe is ook een onderdeel van het
samenwerkingsverband met de andere kernen van Olst-Wijhe, het
Gemeenschappelijk Plaatselijk Belang Olst Wijhe (GPBOW).
Bestuur
Plaatselijk Belang heeft na corona de nodige activiteiten weer opgepakt met
als een van de speerpunten woningbouw. Na twee jaar van afgelasting zal in
januari 2023 de algemeen jaarvergadering weer plaatshebben.
Het bestuur heeft vanaf december 2021 tot en met 30 november 2022 zes keer
vergaderd, waarvan de eerste 2 keer nog online.
Er zijn geen bestuurswisselingen geweest.
Het bestuur bestaat uit 9 leden, die in principe steeds voor 3 jaar worden
benoemd. Het bestuur werd afgelopen jaar gevormd door:
Everdien Hartkamp – voorzitter
Henk Willink – vice voorzitter
Jessica Kloosterboer – secretaris
Judith Talens – 2e secretaris
Gejo Rouweler – penningmeester
Remco Assink – 2e penningmeester
Jacky van Tartwijk – bestuurslid/PR.
Anton Grotentraast – bestuurslid
Erik Trompert – 2e vice voorzitter
Activiteiten
Er dienden zich afgelopen jaar diverse onderwerpen aan waar het bestuur
van PBW aandacht aan heeft besteed. Via de websites www.wesepe.nl en
www.plaatselijkbelangwesepe.nl en de Dorpskrant hebben wij u van
belangrijke ontwikkelingen op de hoogte gehouden.
In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze leden over de
activiteiten waarmee wij ons als bestuur van Plaatselijk belang Wesepe in
de periode december 2021 tot december 2022 hebben beziggehouden. Een
samenvatting treft u op de volgende pagina aan.

Voorzieningenhart
Nadat vorig jaar het onderzoek naar de realisatie van een Voorzieningenhart
was afgerond volgde daarop de beslissing van de Gemeente dat het financieel
niet haalbaar is. In 2025 zal het proces rondom het voorzieningenhart weer
worden opgepakt. De raad zal dan een besluit nemen over de realisatie van
het Voorzieningenhart en de benodigde middelen ter beschikking stellen.
Wapen van Wesepe
Door de gemeente is wel geïnvesteerd in een upgrade van het Wapen van
Wesepe, een investering die grotendeels jaren terug al was toegezegd.
Stichting Zalencentrum Wesepe is er vervolgens in geslaagd een bij het
dorp betrokken uitbater te vinden in Jelle Vloedgraven. Hij kon op 1 april
de deuren openen.
Woningbouw
Een van de speerpunten van PBW is de woningbouw. Wij vinden het
belangrijk dat er voldoende woningen in alle prijssegmenten komen en
dat daarbij ook gedacht wordt aan alle doelgroepen. We houden daarover
contact met de gemeente Olst-Wijhe om zo goed inzicht te krijgen in de
harde plancapaciteit voor ons dorp.
2022 stond vooral in het teken van de woonvisie waarover een aantal
gesprekken zijn geweest. PBW heeft er hard voor gestreden om de plannen
voor Wesepe goed en duidelijk vermeld te krijgen. Wesepe wordt gezien
als derde kern. We hebben afgelopen jaar raadsleden uitgenodigd om over
woningbouw te praten en onze wensen duidelijk te maken.
Verder is er contact met Salland Wonen. Zij houden ons op de hoogte van de
ontwikkelingen. Zij melden als er een huurwoning in ons dorp vrij komt zodat
wij dit op facebook kenbaar kunnen maken. Bij het vrijkomen van een
huurwoning hebben mensen uit Wesepe voorrang. Verder probeert PBW te
stimuleren dat Salland Wonen huurwoningen gaat bijbouwen in Wesepe en
daar is zicht op gekomen met het plan achter de A. Bosschool.
Raalterweg
Samen met bewoners van de Raalterweg en PBW is er een werkgroep
opgericht om te kijken hoe de Raalterweg veiliger kon worden. Een
verkeersadviesbureau heeft verschillende maatregelen bekeken n.a.v. de
ideeën en wensen van aanwonenden. Dit heeft geleid tot een definitief
ontwerp dat in oktober/november is gerealiseerd.
Welkom in Wesepe
PBW stond achter het initiatief van de commissie ‘Welkom in Wesepe’.
In mei is het magazine uitgekomen met leuke interviews en gegevens over
alle verenigingen. Deze is huis aan huis bezorgd.
6
Gemeenschappelijk Plaatselijk Belangen Olst-Wijhe
Er zijn afgelopen jaar twee bijeenkomsten geweest met het GPBOW. Een
keer digitaal en een keer in Olst de zomerborrel met een lezing waarbij PBW
was vertegenwoordigd. Gezamenlijk hebben we een afscheidscadeau gegeven
aan burgemeester Ton Strien waaronder een afsluitende rondrit langs alle
kernen.
Overige activiteiten
Rova heeft besloten het uitdelen van compost aan bewoners definitief te
schrappen. Vanwege corona zijn het kernenbezoek van het College van
B&W en de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Wesepe afgelopen jaar
niet doorgegaan. Wel heeft PBW traditiegetrouw de kerstboom geplaatst bij
de Brouwershof.
Budget Plaatselijk Belang Wesepe
Elk Plaatselijk Belang krijgt per jaar van de gemeente een bedrag waarmee
kleine uitgaven voor de verbetering van de leefbaarheid kunnen worden
bekostigd. Daarnaast wordt lidmaatschapsgeld geïnd. Mede dankzij de
medewerking van vele leden kan dit nu voor een groot deel via automatische
incasso geschieden. De leden blijven daarnaast de keuze houden het
lidmaatschapsgeld over te maken of te laten ophalen.
Ontwikkeling ledenbestand Plaatselijk Belang Wesepe
We zijn dankbaar voor de leden die wij hebben, samen zorgen we ervoor dat
Wesepe een dorp blijft waar we trots op kunnen zijn! Komend jaar zullen we
ook gaan kijken hoe we nog meer leden kunnen werven om zo samen sterk te
staan voor een leefbaar Wesepe.
Mocht er iets zijn waarvan u denkt dat het interessant kan zijn om daar eens
met elkaar over te praten, wat het belang van Wesepe aangaat, voelt u zich
dan vrij om contact met ons op te nemen. We kunnen dan met elkaar beslissen
of wij dit op de agenda van een onze bestuursvergaderingen kunnen zetten.
Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2023.
Aantal leden begin 2022 253
Bij: nieuwe leden 1
Af: overleden -3
Af: verhuisd -2
Af: bedankt -2
Aantal leden nov 2022 247

Scroll to Top