Voorzieningenhart Wesepe

Op 16 augustus heeft de gemeente Olst-Wijhe een collegevoorstel en persbericht gepubliceerd wat betrekking had op het voorzieningenhart Wesepe. De stakeholders uit het dorp, welke in de stuurgroep Voorzieningenhart Wesepe zitten, willen hier graag in dit stuk op reageren. Inhoud persbericht gemeente: In het persbericht gaf de gemeente aan dat uit het onderzoek naar de mogelijkheid van een te realiseren voorzieningenhart, waarbij er één centrale plek is voor onderwijs, sport en ontmoeten, blijkt dat samenvoeging van de huidige voorzieningen, de A Bosschool, gymzaal de Nieuwe Coers en zalencentrum het Wapen van Wesepe, niet de gewenste samenwerkingsvoordelen oplevert. Waardoor de realisatie van het Voorzieningenhart te duur uit valt, mede in het licht van de huidige financiële situatie van de gemeente. Ze geven aan dat scholenkoepel de Mare en de gemeente de komende jaren zullen investeren in de school en het Wapen van Wesepe. Na deze investering stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor, dat er een overeenkomst wordt afgesloten met de stuurgroep waar een inspanningsverplichting wordt opgenomen, waarin in 2028 opnieuw om de tafel wordt gegaan over en hierbij de intentie uit te spreken voor realisatie van het voorzieningenhart in 2031. Reactie vanuit de stakeholders uit het dorp: De stakeholders uit het dorp, welke deelnemen in de stuurgroep Voorzieningenhart Wesepe willen hier nu graag op reageren. Deze stakeholders bestaan uit vertegenwoordiging uit de besturen van Protestantse Gemeente Wesepe, Sportclub Wesepe, Stichting Zalencentrum Wesepe en Plaatselijk Belang Wesepe.
Volgens de stakeholders is er, op basis van de uitkomsten van het
haalbaarheidsonderzoek, een planconcept gepresenteerd, waarbij clustering van de functies circa 30% bespaard kan worden op de investeringskosten. Zij vinden het merkwaardig dat dit planconcept niet aan het persbericht en collegevoorstel is toegevoegd, waardoor belangrijke informatie achterwege is gelaten. Het wekt grote verbazing als de gemeente vaststelt dat er geen voordelen te behalen zijn in samenvoeging en gebruik van ruimten en dat realisatie van het voorzieningenhart daardoor te duur uitvalt. De gemeente gaf in het krantenbericht van de Stentor van 17 augustus via de woordvoerder aan dat de gymzaal de grote spelbreker is. Terwijl de gemeente bij monde van het college in oktober 2018 de nieuwbouw van de gymzaal achter het Wapen van Wesepe heeft omarmd. De gemeente trekt dit plan nu in, met als argument dat de bijna 50 jaar oude gymzaal voldoet aan de huidige eisen.
De conclusie van de stakeholders is dat er maar één reden is dat de gemeente
het planconcept van de stakeholders terzijde legt en dit 10 jaar vooruit schuift,
namelijk de slechte financiële situatie van de gemeente. De stakeholders zijn
er bang voor dat als er zolang gewacht wordt, de kennis die nu is opgedaan,
verloren gaat en helemaal opnieuw gestart kan worden. Er is begrip voor de
financiële situatie, maar niet dat dit zolang vooruit wordt geschoven. 3,5 jaar werken, hopelijk niet voor niets De stakeholders uit het dorp hopen dat de gemeenteraad wél bereid is om een vervolg te geven op 3,5 jaar hard werken. Zij vragen de raadsleden om duidelijkheid, door middel van concrete en harde afspraken, door nog in deze raadsperiode (voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022) een budget goed te keuren voor de verdere uitwerking van het planconcept en al voor 2028 te onderzoeken of er wel financiële mogelijkheden zijn tot realisatie. Daarnaast steunen zij ook de investering die de gemeente wil doen in de upgrade van het Wapen van Wesepe.

Scroll to Top