Verslag gesprek Stuurgroep Voorzieningenhart en Wethouder Bosch d.d. 29 oktober 2019

VoorzieningenHart Wesepe


Naar aanleiding van de ingediende rapportage over het voorzieningenhart en de behandeling daarvan door het College van B&W heeft er op dinsdag 29 oktober een gesprek plaatsgevonden met de stuurgroep en wethouder Bosch.

De heer Bosch gaf aan dat het college veel waardering heeft over het gevolgde proces en het opgeleverde rapport en het college een positieve grondhouding aanneemt. Het college kijkt in eerste instantie primair naar het versterken van de functies van Het Wapen van Wesepe gecombineerd met een sportvoorziening. Ten aanzien van de school wil het college eerst in gesprek met het schoolbestuur om het toekomstperspectief te bepalen. Dit betekent óf nieuwboouw, of behoud op de huidige locatie. Het blijft overigens wel één plan en de stuurgroep benadrukte het belang van het voorzieningenhart in zijn geheel.

Het Wapen van Wesepe en sportvoorziening
Het Wapen van Wesepe met daarbij een sportvoorziening bevordert ontmoeting en bevorderd daarmee het voortbestaan van Het Wapen van Wesepe. De stuurgroep kan bezig met nadere uitwerking. Daarvoor is het nodig om de dekkingsgraad helder te krijgen en hoe het exploitabel gemaakt kan worden. Het college is bereid om te investeren maar wil niet bijdragen aan een structurele exploitatievergoeding. Zodra uit nader onderzoek blijkt dat de exploitatie van de sportvoorziening positief is kunnen er nadere stappen worden gezet.

School en kerk
Vanuit het college is aangegeven dat eerst helder moet zijn of nieuwbouw van de school de beste optie is. Het college gaat hierover in overleg met schoolbestuur De Mare. De stuurgroep wordt van de inhoud van het gesprek op de hoogte gesteld.
Nieuwbouw vraagt om een forse investering en herontwikkeling van de bestaande locatie lijkt op basis van eerste berekeningen financieel niet haalbaar. Naast financiële aandachtspunten zijn er ook omgevingsaspecten waar rekening mee moet worden gehouden (stankcirkel agrarisch bedrijf, bestemmingsplan, en de cultuurhistorische waarde van de kerk). De stuurgroep heeft de voordelen van integratie van de school met het kerkgebouw nogmaals gemotiveerd.

Scroll to Top