Ruimtelijke Visie Duurzame Energie (voorheen Energievisie) ter inzage

Op 20 mei besloot de gemeenteraad van Olst-Wijhe dat de ontwerp-Ruimtelijke Visie Duurzame Energie ter inzage kan. Deze visie is het resultaat van anderhalf jaar in gesprek zijn met inwoners over de energietransitie in de gemeente Olst-Wijhe en hoe deze ruimtelijk mogelijk kan worden gemaakt.

Op 8 april besprak de raad de Energievisie oordeelsvormend. De opmerkingen die zijn gemaakt, nam het college mee in een aangepaste versie. Een van de wijzigingen is de naam; Energievisie is gewijzigd in Ruimtelijke Visie Duurzame Energie. Deze naam geeft de inhoud van het document beter weer. Op 20 mei besloot de raad dat de aanpassingen voldoende zijn om het document ter inzage te leggen. De ontwerp-Ruimtelijke Visie Duurzame Energie ligt ter inzage van donderdag 6 juni tot donderdag 18 juli 2019. In deze periode kunt u een zienswijze indienen. Meer informatie over de terinzagelegging leest u op www.olst-wijhe.nl en in de Huis aan Huis Reklamix van 5 juni.

Zienswijzen

Als u een zienswijze wilt indienen, kunt u deze richten aan het college. Na de zomervakantie reageert het college op de zienswijzen en stelt zij de gemeenteraad voor om de visie vast te stellen. Op dat moment is er ook weer de mogelijkheid om in te spreken. In welke vorm dat gebeurt wordt later bekend gemaakt.

Scroll to Top