Beheersing van de eikenprocessierups (EPR)

Op 21 juni 2018 hebt u Olst-Wijhe onderstaande schriftelijke vragen gesteld over de beheersing van de
eikenprocessierups (EPR)

Vraag 1:
Is het college bereid het vigerende beleid inzake de bestrijding van de EPR aan te passen zodat ook de
inwoners van het buitengebied (en ook de ons bezoekende toeristen) beter beschermd zijn?

Vraag 2:
Zo ja, aan welke maatregelen denkt het college?

Vraag 3:
Is het college bereid deze nieuwe maatregelen met de bewoners van het buitengebied (of
vertegenwoordigers zoals de PB’n) te overleggen en na het volgende voorjaar deze maatregelen te
evalueren met die vertegenwoordigers?

—————————————————————-

Naar aanleiding van deze vragen en de acute plaagdruk in 2018 en de overlast die dit met zich meebracht,
hebben wij op 3 juli 2018 besloten om, in afwijking van ons beleid, ook de meldingen van inwoners over de
aanwezigheid van rupsen buiten de prioritaire gebieden te honoreren en ook hier de nesten op te ruimen.
Dit heeft geresulteerd in een flinke uitbreiding van het aantal op te ruimen nesten in vergelijking met
voorgaande jaren. De kosten voor de beheersing van de EPR zijn hierdoor sterk gestegen en heeft
geresulteerd in een overschrijding van de begrotingspost met€ 27.000,00.
Aan het einde van 2018 is deze aanpak geëvalueerd, zowel intern als extern in overleg met omliggende
gemeenten.

Antwoord op vraag 1 en 2:
Het klopt dat de afgelopen jaren de plaagdruk van de EPR sterk is toegenomen, het is een breed ervaren
probleem in onze gemeente, ook in het buitengebied. In 2018 is hierop geanticipeerd door alle meldingen
ten aanzien van de EPR in 2018 in behandeling te nemen. Dit heeft erin geresulteerd dat zo’n 800 tot 850
nesten extra zijn opgeruimd.

Binnen de bebouwde kom hebben we ruim 1000 eiken in eigendom en een groot deel van deze eiken
wordt preventief behandeld. Worden hier alsnog nesten ontdekt dan worden deze opgeruimd.
In het buitengebied staan zo’n 11.500 gemeentelijke eiken, daarvan worden er zo’n 3500 stuks preventief
behandeld. Meldingen van nesten met EPR binnen een straal van 30 meter nabij woningen worden door
ons ook geruimd. Waar mogelijk worden deze meldingen gebundeld en vervolgens opgenomen in de
preventieve routes van het daarop volgende jaar. Dit geldt ook voor de plekken in het buitengebied waar in
2018 veel nesten zijn aangetroffen en opgeruimd. Sinds de invoering van het huidige beleid in 2014 voor
de beheersing van de EPR is het aantal preventief behandelde bomen hierdoor sterk uitgebreid. Op deze
wijze worden inwoners en bezoekers van ons buitengebied zo goed mogelijk beschermd.
Op de bijgevoegde kaarten is een groot aantal van de preventief behandelde bomen vermeld, de laatste
aanpassingen, na vorig jaar zijn nog niet op deze kaarten verwerkt.

Vraag 3:
Over de aanpak van 2019 gaan wij de plaatselijke belangen informeren. De GGD wordt hierin ook
nadrukkelijk betrokken. De landelijke leidraad eikenprocessierups, die mede is opgesteld door de GGD’s,
geeft ons handvaten hoe we inwoners van de gemeente kunnen informeren hoe om te gaan met de EPR.
Voor de periode na 2019 is ons nieuwe groenbeleid van belang. Verbetering van de biodiversiteit waardoor
natuurlijke vijanden ons kunnen helpen bij de bestrijding van de EPR, is een mogelijk onderwerp in ons
nieuwe groenbeleid. Wij zijn voornemens hier in 2020 mee te beginnen. Onze plaatselijke belangen krijgen
hierin een actieve rol.

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Paul Terhorst van het team BOR, telefoonnummer 14
0570.

Scroll to Top