Jaarvergadering plaatselijk belang Wesepe

Plaatselijk Belang WesepeHierbij nodigen wij u uit voor de algemene jaarvergadering, welke zal worden gehouden op woensdag 9 november a.s. in het Wapen van Wesepe. De vergadering begint om 20.00 uur.

AGENDA

20.00 uur

  1. Opening
  2. Notulen van de vergadering d.d. 11 november 2015 (zie Dorpskrant van november 2016)
  3. Mededelingen
  4. Jaarverslag 2015-2016 (zie Dorpskrant van oktober 2016)
  5. Financieel verslag
  6. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuwe kascommissie
  7. Aftredend: Eddy van Gelder en Jan Schepers (beiden herkiesbaar), Reinier Vukkink (niet herkiesbaar). Het bestuur zal tijdens de vergadering een voorstel doen om in de vacature te voorzien. Eventuele (tegen-)kandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter (Jan Schepers)
  8. Rondvraag

20.25 uur Buurtpreventie / WhatsApp-groepen

  • Uiteenzetting door de wijkagent

20.45 uur Pauze

21.00 uur Kernenbezoek van het College van B&W van Olst-Wijhe

Het College zal ingaan op actuele ontwikkelingen en plannen. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

22.00 uur Afsluiting

Achterin de Dorpskrant treft u de concept-notulen van de vorige jaarvergadering. Het jaarverslag wordt gepubliceerd in de dorpskrant van november.

 

One Comment

  • Reinier Vukkink is,na ampel beraad, bereid gevonden nog een jaartje door te gaan als secretaris van Plaatselijk Belang Wesepe.

Comments are closed.

Scroll to Top