Herverkaveling zorgt voor stremming Weseper Ommetje

Stremming-Weseper-OmmetjeAls gevolg van de bijna afgeronde wettelijke herverkaveling krijgen landbouwpercelen op de Weseper Enk voor een deel andere perceelsgrenzen en wijzigen percelen van eigenaar. Dit heeft gevolgen voor het Weseper Ommetje.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de nieuwe indeling met als gevolg dat het Weseper Ommetje tijdelijk, voor een deel is gestremd. Het betreft het stuk dat over de Weseper Enk loopt, tussen de akkers door. De loop van dit gedeelte zal iets wijzigen. Het oude pad is reeds omgeploegd en het nieuwe pad al ingezaaid. Door het relatief koude weer, groeit het gras nagenoeg niet, maar gezien de voorspelde hogere temperaturen en de extra bemesting die het gras deze week nog krijgt zal het zeker goed komen.

Jan Nijland zal één dezer dagen een tijdelijk pad aanleggen, parallel langs het nieuwe tracé zodat vanaf dan ook daar weer gewandeld kan worden. Het nieuwe pad zal dan tijdelijk met rood-witte linten afgezet worden zodat het gras de kans krijgt een mooie pad te vormen. Ook zullen de routewijzers in deze periode worden herplaatst.

Achtergrondinformatie

In Olst-Wesepe wordt een wettelijke verkaveling uitgevoerd. Dit betekent dat de Wilg (Wet inrichting landelijk gebied) leidend is voor het herverkavelingsproces. Ondanks een wettelijke verkaveling wil de commissie het initiatief bij de eigenaren leggen. Dit betekent dat aan de eigenaren (en geregistreerde pachters) gevraagd wordt om actief mee te denken over het ruilplan.

De Wilg (Wet inrichting landelijk gebied) biedt de mogelijkheid om functiewijzigingen en doelen voor landbouw, natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie te realiseren.
De Wilg is op 1 januari 2007 in werking getreden ter vervanging van de Landinrichtingswet. Voorlopers van de Landinrichtingswet waren de achtereenvolgende Ruilverkavelingswetten, waarvan de eerste dateert uit 1924. Dienst Landelijk Gebied heeft vanaf het begin de uitvoering van landinrichting ondersteund en daarmee een langjarige expertise opgebouwd.

Inrichtingsplan
Gedeputeerde Staten (GS) nemen het besluit tot landinrichting. Zij doen dit door een inrichtingsplan vast te stellen. In Olst-Wesepe is het inrichtingsplan vastgesteld op 18 januari 2011. In 2012 is een planwijziging gemaakt, deze is vastgesteld op 13 november 2012. Na de uitspraak van de Raad van State (7 augustus 2013) is de planwijziging onherroepelijk geworden. In deze planwijziging zijn ook de wijzigingen als gevolg van beroepen tegen het inrichtingsplan opgenomen. Gedeputeerde Staten kunnen in een inrichtingsplan de maatregel herverkaveling opnemen. Herverkaveling is een in de Wilg geregelde procedure voor samenvoeging, verkaveling en verdeling van onroerende zaken. Herverkaveling bestaat uit twee onderdelen: een ruilplan en een lijst der geldelijke regelingen.

Scroll to Top