De meerwaarde van de Weseper Energiemolen

Molen vanaf de BokkelerwegVoor inwoners van Wesepe  is het even stil geweest rondom de ontwikkeling van de Weseper Energie Molen.  Toch is er veel gebeurd.  Bodemonderzoek, geluidsonderzoek en de Quick Scan Flora en Fauna zijn uitgevoerd.

Deze onderzoeken zijn nodig om het ontwerpbestemmingsplan op te kunnen stellen. Het beeldkwaliteitsplan  en landschapsplan zijn klaar en ambtelijk goedgekeurd en zijn toegevoegd aan het ontwerp bestemmingsplan.  Het college van de Gemeente heeft het ontwerpbestemmingsplan goedgekeurd. Vanaf begin juni ligt het ontwerp ter inzage. Directe belanghebbenden  worden door Henry persoonlijk geïnformeerd.  Volgens planning kan in september het bestemmingsplan door de raad worden vastgesteld.

Als het bestemmingsplan  onherroepelijk is kan de bouw in november 2014 van start gaan. Begin juni is een informatiebord geplaatst op het bouwperceel aan de Bokkelerweg. De planvormingsfase is gereed, in de komende periode wordt gestart met de bouwkundige voorbereiding en de voorbereidingen van de aanvraag omgevingsvergunning (bouwvergunning)

Kwaliteitsimpuls
Een belangrijk aspect om de molen te kunnen realiseren is de invulling van de kwaliteitsimpuls, de invulling van het provinciale beleidskader Kwaliteits Impuls Groene ruimte. Uitgangspunt van dit kader is dat de geboden vergunning/bestemming in balans moet zijn met de ruimtelijke en maatschappelijke/culturele meerwaarde van de ontwikkeling (de kwaliteitsimpuls). Je zou kunnen zeggen “Wat is de meerwaarde van de molen voor Wesepe

In goed overleg met ambtenaren van Provincie en Gemeente is hieraan invulling gegeven.
Met de uitvoering van onderstaande kwaliteitsimpulsen is samen de balans gevonden tussen de ontwikkeling en de ruimtelijke en  maatschappelijke/culturele meerwaarde. Met vaststellen van het bestemmingsplan en de afspraken omtrent de kwaliteitsimpuls is  weer een belangrijke mijlpaal bereikt.

Maatschappelijk / culturele meerwaarde van de molen
Er wordt een verdwenen dorpsicoon in ere hersteld (vroeger stond er een graanmolen bij  Wesepe). Het plan versterkt de identiteit en herkenbaarheid van het dorp Wesepe. De molen is innovatief op het gebied van duurzame energieopwekking, bij de molen komt een kikkerpoel met een picknickplaats en informatie over energieopwekking van de molen.

Het is een vernieuwend concept en ontwerp. Het plan voegt iets bijzonders  toe in deze tijdsgeest: een vernieuwend ontwerp met een verbinding naar het verleden. De ontwikkeling creëert werkgelegenheid (molenbedrijf en kleinschalige werkruimte voor innovatieve bedrijvigheid in het bijgebouw) voor vijf tot zes personen.

Landschap
Het perceel waarop de molen en korenschuur komen te staan wordt landschappelijk ingericht met de aanplant van knotwilgen, meidoornhagen en de aanleg van een kikkerpoel. Voor een goede molenbiotoop moeten 15 bomen langs de Bokkelerweg worden gekapt.

Langs de Raalterweg te Wesepe tussen het autobedrijf nabij de noordelijke rotonde en de kruising met de Scholtensweg/Weth. M. van Doorninckweg) worden nieuwe bomen geplant. Eveneens worden naar de toegangsweg Bokkelerweg twee nieuwe bomen aangeplant.

Groenfonds Wesepe
Naast bovenstaande compensatie wordt door de opdrachtgever een bedrag gestort in het groenfonds. De afdracht van Henry Franken aan het gemeentelijk landschapsfonds maakt het mogelijk om de Raalterweg (de voormalige doorgaande weg door de lintbebouwing van Wesepe) op termijn te ‘vergroenen’ en de uitstraling te geven van de huidige functie van deze weg als dorpsstraat. Een kwaliteitsslag waar de hele Weseper bevolking van profiteert.

Beeldkwaliteit
Er wordt een molen en korenschuur gerealiseerd van een zeer bijzonder en hoog kwaliteitsniveau, volgens het opgestelde beeldkwaliteitsplan. De gebouwen krijgen een gebiedseigen uitstraling en er wordt gebouwd naar analogie van een authentieke graanmolen.

Ontwikkeling boerderij Bokkelerweg nr. 2
Tussen de molenlocatie en de kern Wesepe ligt de Bokkelerweg 2. Dit is een voormalige boerderij die door Henry Franken is aangekocht. Hij renoveert en verbouwt deze boerderij tot twee wooneenheden voor starters of ouderen uit Wesepe. De boerderij krijgt stroom vanuit de molen.

Beleving van de molen
De komst van de molen draagt indirect bij aan de versterking van de beleefbaarheid van het wandelroutenetwerk rondom Wesepe. Henry Franken is lid van de Werkgroep Wandel en fietsroute Wesepe. Als lid van deze werkgroep  gaat Henry een actieve bijdrage leveren aan de (cultuurhistorische) beleefbaarheid van het wandelroutenetwerk rondom Wesepe, onder andere door informatie over bezienswaardige/historische aandachtspunten langs de routes (waaronder de nieuwe molen) ‘zichtbaar’ te maken middels ontsluiting via QR-codes.

Openstelling van de molen
Minimaal een keer per jaar wordt de molen opengesteld bij een evenement, bijvoorbeeld Survivalrun. Blijf het volgen in uw dorpskrant of op deze website.

Henry Franken
Harry ten Have

Scroll to Top